Organizacija zbirki

Zbirka tradicijskog gospodarstva

Zbirka broji preko 1800 predmeta a čini je građa tematski podijeljena na sljedeće cjeline: sakupljaštvo, pčelarstvo, lov i ribolov, poljodjelstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo, transport. Većina predmeta pripada razdoblju od polovice 19. do polovice 20. stoljeća, no oblicima odražava davnu prošlost osnovnih grana tradicijskog gospodarstva. Sakupljaštvo, kao najjednostavniji oblik privrede u zbirci je zastupljeno košarama pletenim od pruća i posudama izrađenim od kore drva, za sakupljanje šumskih plodova (bobica, gljiva…). Stočarstvo prezentiraju brnjice od pruća za sprečavanje paše, naprave za sputavanje stoke, zvona i klepke koje se vješaju stoci oko vrata, posude za preradu mlijeka i drugi pribor. Od poljodjelskog inventara, uz alat (razni oblici motika, srpova, kosa, sječiva za obrezivanje i čišćenje korova), prikupljeni su sanduci i posude dubljene u jednom komadu drva ili od dasaka za čuvanje žitarica i brašna, kao i žrvnjevi i stupe za mrvljenje zrnja.

Zbirka sadrži i različite oblike oraćih sprava: drvena rala (sa jednom ručicom i simetričnim lemešom koje kod oranja zemlju baca na obje strane), plužice (s asimetričnim lemešom i daskom koje kod oranja bacaju zemlju samo na jednu stranu) i plugove (drvene i novije željezne, sa dvije ručice asimetričnim lemešom, daskom i kolicima). Vinogradarstvo i voćarstvo je zastupljeno posudama za transport grožđa i vina (kozje mješine, posude od dužica), tijeskovima za grožđe, podrumarskim priborom i posudama, alatom i priborom za njegovanje loze i voćaka te napravama za branje voća. Od tri tipa tijeskova za istiskivanje voćnog soka (poznatih kao “vinske preše”), Muzej posjeduje dva: sa horizontalnom gredom i na jednoj strani utegom a na drugoj košem za voće (grožđe), te onaj sa dvije vertikalne, paralelne grede i na vrhu horizontalnom gredom sa drvenim vijkom. Ribolov prezentiraju predmeti morskog i slatkovodnog ribarstva (drveni čun - monoksil, udice, osti, mreže, rasvjeta za noćni ribolov, zamke pletene od pruća ili ribarskog konca). Osim alata i pribora za morski ribolov, mediteransku gospodarsku kulturu ilustriraju i predmeti vezani uz uzgoj maslina i proizvodnju maslinova ulja (žrvnjevi, korita, drvene posude za taloženje, kamene posude za čuvanje ulja).

Predstavljeni su i oblici privrede koje možemo smatrati dopunskima, jer su prakticirani u godišnjim razdobljima mirovanja osnovnih oblika privređivanja (poglavito poljodjelstva i stočarstva), kao što su pčelarstvo (košnice dubljene u komadu drvenog debla, pletene od pruća ili slame, izrađene od dasaka te pčelarski pribor) i lov (zamke). U zbirci su zastupljeni svi tipovi jarmova: jednostruki (za uprezanje samo jednog vola), dvostruki; sa prutom savijenim u luk oko volovskog vrata; sa ravnim paralelnim gredama ispod i nad volovskim vratom i vertikalnim prutovima; sa ravnom gornjom gredom i kosim letvicama koje se vežu ispod volovskog vrata; te sa pravokutnicima koji čine gornja horizontalna greda, pravokutna kuka i vertikalni prut.