Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Projekt obnove muzejaNaziv projekta:
Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici


Prijavitelj/nositelj:
Etnografski muzej

Partner:
Grad Zagreb


Kratki opis projekta:
Projekt Etnografskog muzeja (dalje: EMZ) „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ obnavlja brownfield lokaciju za negospodarsku namjenu u području kulture. Opći cilj je urediti vrijedan prostorni resurs unutar kulturno-povijesne cjeline Donjeg Grada namijenjen svim kategorijama građanima urbane aglomeracije Zagreb (dalje: UAZ) i turistima.
Očekivani rezultat je u zgradi od 2401,25 m2 (ugovor Grad i EMZ), dobiti 2292 m2 neto korisne energetski učinkovite zgrade za potrebe muzejskih čuvaonica, interaktivnog depoa i radionica koja će na taj način do 2023. postati kreativni referentni baštinski centar za različite grupe korisnika na području UAZ što će doprinijeti kvaliteti života na tom prostoru.
Naziv projekta je „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Nositelj Projekta i prijavitelj je EMZ koji je javna ustanova. Partner u Projektu je Grad Zagreb, osnivač EMZ. Projekt ne predstavlja državne potpore. Novouređena zgrada koristit će se za negospodarske svrhe, odnosno za zaštitu muzejskih zbirki koje su upisane u Registar kulturnih dobara pod brojem 4838, diseminaciju znanja i za uživanje u baštini kao resursu za promicanje kvalitete života građana.
Projekt se u cijelosti implementira na području Grada Zagreba na adresi Kačićeva 9/2. Lokacija je dio zaštićene spomeničke cjeline upisane u Registar pod brojem Z-1525. Zgrada je nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba dana ugovorom na trajno korištenje EMZ za obavljanje muzejske djelatnosti.


Ciljevi projekta:
Projekt rješava ključni problem Grada Zagreba vezan uz nepostojanje uređenih muzejskih čuvaonica za smještaj muzejskih zbirki. Gradski ured za kulturu (dalje GUK), nadležan za muzejsku djelatnost, izradio je specifikaciju potreba zagrebačkih muzeja za čuvaonicima na način da je identificirane potrebe iz 2014. usporedio s projekcijom za 2030. godinu. Ukupne potrebe zagrebačkih muzeja za čuvaonicama za 2014. iznose 21,084m2 od kojih 18.008 m2 zahtijeva posebne uvjete čuvanja dok su projekcije za 2030. godinu 24,486m2 od kojih 21.205m2 zahtijeva posebne uvjete (Izvor: Interne tablice GUK). Uređenje 2401,25 m2 prostora u Kačićevoj u potpunosti će riješiti potrebe EMZ i smanjiti uočeni deficit u Gradu Zagrebu za oko 10% ukupnih potreba.

Opći cilj projekta je unapređenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana UAZ i turista koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju s ukupno 2292 m2 neto korisnog prostora do 2023. godine.
Specifični ciljevi su:
1. unapređenje rada EMZ rekonstrukcijom napuštene zgrade nekadašnje pivnice i njezinim uređenjem za muzejske čuvaonice i radionice kojim će se omogućiti razvijanje novih proizvoda i usluga temeljenih na baštini a koji su podloga za porast kvalitete kulturne ponude u UAZ.

2. povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine UAZ i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost oko 85.000 predmeta zaštićene pokretne kulturne baštine i oko 40.000 jedinica audiovizualne građe;

3. povećanje usklađenosti poslovanja EMZ s obvezujućim zakonskim propisima što doprinosi boljoj valorizaciji kulturne baštine o kojoj Muzej skrbi.

Projektna prijava uključuje slijedeće aktivnosti koje su sve prihvatljive unutar ovoga poziva:
• Priprema projektno-tehničke i investicijske dokumentacije (revizija troškovnika i izrada dokumentacije za nadmetanje)
• Obnova brownfield lokacije zgrade (rekonstrukcija napuštene zgrade)
• Izgradnja odnosno rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji (priključenje svih potrebnih priključaka)
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i projektna administracija
• Horizontalne aktivnosti


Očekivani rezultati projekta:
Projektom će se rekonstruirati i urediti zgrada EMZ u Kačićevoj za prostore čuvaonica, restauratorsko-preparatorskih radionica, otvorenog i studijskog depoa, fotostudio, te za specijalizirane programe s korisnicima.
Projekt donosi višestruke koristi različitim ciljnim skupinama u UAZ i usklađen je sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (dalje: SRUAZ). Projekt će prostornom, funkcionalnom i sadržajnom koncepcijom dati oslonac za održivi razvoj i inovacije temeljen na baštini i novim kulturno-antropoloških promišljanjima urbanog prostora. Muzej posjeduje sav potrebni sadržaj za provedbu Projekta koji će ciljeve projekt dugoročno ostvariti kroz:
• Uređenje čuvaonica, inventarizaciju, registraciju, procjenu vrijednosti muzejske građe i povećanje dostupnosti zbirki kao zalog za njihovo korištenje od strane sadašnjih i budućih generacija.
• Interaktivan, participacijski odnos s korisnicima koji osigurava ispunjenje njihovih kulturnih potreba u najvećoj mogućoj mjeri.
• Aktivnu suradnju s korisnicima u oblikovanju inkluzivnog muzeja s lepezom aktivnosti u restauratorsko - preparatorskim radionicama kako bi se razvile i njegovale posebne vještine i kompetencije.
• Stvaranje susreta i dijaloga kroz programe za ciljne grupe baštinskih stručnjaka i zainteresiranih umjetnika, dizajnera i ostalih grupa građana te posebno osjetljivih skupina kao što su slijepi i slabovidni, osobe slabije pokretljivosti i sl.
• Mjesto međugeneracijskog inkluzivnog dijaloga jer se predviđaju susreti starije populacije s mladim generacijama kroz interaktivne radionice u kojima mladi stječu mnoge praktične vještine transferom znanja starijih generacija (primjerice vezilačke radionice, izrada i preventivna zaštita igračaka, izrada tradicijskog nakita i sl.). S druge strane mlađe generacije pomažu starijima u korištenju digitalnih sadržaja.
• Mjesto okupljanja brojnih poslovnih dionika iz sektora kreativnih industrija koje nalaze inspiraciju u muzejskim zbirkama.

Rezultat projekta je obnovljena kompletna infrastruktura na zgradi EMZ u Kačićevoj 9/2 koja će se do 2023. godine staviti u punu funkciju. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za potrebe sadašnjih i budućih generacija kako to izrijekom navodi članak 2. Zakona o muzejima (NN 61/18) te ovaj projekt direktno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza. Pri tome koristi inovativne načine za povećanje dostupnosti i komunikacije s korisnicima što uključuje:
• Uvedene nove tehnologije u muzejske čuvaonice i radionice te sve prateće prostore namijenjene za aktivnosti i pripremu programa za korisnike
• Uvedene nove muzejske sadržaje u ponudu muzeja
• Stvaranje mreža partnerstva kroz različite modele suradnje s dionicima u području baštine
• Povećanje dostupnosti muzejske građe građanima UAZ uz podršku novih tehnologija
• Unaprijeđenije promocije muzeja i povećanje vidljivosti korištenjem različitih promidžbenih alata

Ukupna vrijednost projekta:
41.169.216,74 HRK


Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
34.602.834,20 HRK


Razdoblje provedbe projekta:
Od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2021. godine.


Kontakt osoba:
Goranka Horjan, ravnateljica
Etnografski muzej
Trg Mažuraića 14
HR-10000 Zagreb
ghorjan@emz.hr


Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija


PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. - 2020.


Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Etnografskog muzeja u Zagrebu.Diseminacija projektaViše informacija
Naziv projekta:
Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu


Prijavitelj/nositelj:
Hrvatska gospodarska komora


Partner:
Etnografski muzej


Kratki opis projekta:
Projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" objedinit će baštinu i potencijale dviju važnih nacionalnih institucija u području etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadržaja i programa snažno će se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti jačanju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.
U okviru projekta obnovit će se i opremiti objekt Etnografskog muzeja i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turistički dodatno valorizirati. Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna turistička cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postojeći objekti obaju partnera obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni sadržaji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedničko dvorište, učinilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom će se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija će povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu će biti uređeni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagrebačke krovove. U ugostiteljskom objektu posluživat će se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici će biti tematski, a sastojat će se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.
Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novouređenim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udruženjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.


Ciljevi projekta:
Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadržaji imaju značajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje će doprinijeti povećanju broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja te rastu i jačanju gospodarstva i novom zapošljavanju.
Opći cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.
Specifični ciljevi su:
1. Zaštita i povećanje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem povećanja atraktivnosti samog dobra, povećanja broja posjetitelja i postizanje samoodrživosti objekata kulturne baštine.
2. Razvijanje novih turističkih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji će omogućiti direktno i indirektno povećanje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje turističkih izdataka na destinaciji.


Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta se očekuju slijedeći izravni projektni rezultati:
1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hlađenja, ventilokomora i svih ostalih nužnih priključaka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadržaj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilagođen prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena statička ojačanja za prostore u kojima je predviđena dodatna težina zbog specifičnih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
2. Obnovljena infrastruktura na pomoćnoj muzejskoj zgradi u Kačićevoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za čuvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i ojačanja podnih konstrukcija za pohranu ladičara i opreme za muzejsku građu, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
3. Modernizirani postojeći muzejski sadržaji, posebno izrađeni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izrađena prema standardima struke te prilagodba dijela postojećih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izrađen sadržaj za multimediju.
4. Uvedeni novi muzejski sadržaji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadržaj, uveden sustav barkodiranja za muzejske čuvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog režima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
5. Unaprijeđena promocija muzeja; marketinška strategija i promidžbene aktivnosti, izrađena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa održavanja za sve sadržaje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
6. Izrađen plan održavanja prostora i opreme sa specifikacija mjesečnih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postojećih troškova.
7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
8. Izrada plana transporta zaštićene muzejske građe, privremene pohrane i vraćanja eksponata u uređene čuvaonice.
9. Korištenje održivih modela za održavanje (solarna energija, podizači topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje zgrada.


Ukupna vrijednost projekta:
6.249.925,00 HRK


Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
4.875.440,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta:
Od 1. prosinca 2016. godine do 1. veljače 2018. godine.


Kontakt osoba:
Igor Bobek, viši stručni suradnik
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za međunarodne poslove i EU
Rooseveltov trg 2
HR-10000 Zagreb
ibobek@hgk.hr


Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija


PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. - 2020.


Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Etnografskog muzeja u Zagrebu.
Diseminacija projekta


Izazovi u korištenju EU fondova za obnovu muzeja - predavanje u Etnografskom muzeju Split
Predavanje o projektu obnove Etnografskog muzeja u Društvu arhitekata Zagreb
Ciklus predavanja o revitalizaciji zagrebačkih muzeja
Predstavljanje projekta obnove Etnografskog muzeja na konferenciji za novinare u palači Dverce